شیراز،مجتمع خلیج فارس
شنبه تا پنجشنبه : 09:00 - 17:00

شبکه های صنعتی

عناصر مورد استفاده در طول ارتباط

عناصر مورد استفاده در طول ارتباط

داده ها شامل عناصر فیزیکی (نور، صدا، تصاویر، ولتاژ الکتریکی و غیره) است که جهتی به آنها نسبت داده شده است. روش های انتقال  داده ها را می توان در قالب آنالوگ منتقل کرد: (پیشرفت مداوم مقدار) یا در قالب دیجیتال: پیشرفت ناپیوسته ارزش (نمونه گیری) انواع انتقال : ۱انتقال ساده: تک جهتی ۲ انتقال نیمه دوطرفه: دو طرفه متناوب…

ادامه مطلب